Inwestycje w Gminie Wągrowiec

 (link otworzy duże zdjęcie)

,,Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare - Łukowo”

Aktualnie Gmina Wągrowiec prowadzi inwestycję drogową pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Brzeźno Stare - Łukowo”. Wykonawcą robót jest firma Drogomex Sp. z o.o. z Pruszkowa wyłoniona w udzielonym zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej nr 215516 P Brzeźno Stare – Łukowo o długości 3,111 km i szerokości 5,00 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. Przebudowa zostanie wykonana na odcinku od drogi wojewódzkiej DW nr 241 o przebiegu Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Więcbork - Nakło nad Notecią - Wągrowiec – Rogoźno do drogi powiatowej nr 1562P o przebiegu Gołańcz (ul. Lipowa) - Brzeźno Stare - Łekno – Rąbczyn. Zakres wykonywanych robót obejmuje w szczególności: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz roboty ziemne, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie podbudowy i wykonanie poszerzeń na całym odcinku drogi (do 5 m w przekroju drogowym i 6 m w przekroju ulicznym), ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, montaż bariery energochłonnej, wykonanie czterech peronów autobusowych, wykonanie chodnika, przebudowę zjazdów do posesji i pól,  wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu.

Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową przewidziany jest do 10.11.2020r.

Na niniejsze zadanie Gmina Wągrowiec otrzymała rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019r. Dofinansowane ze środków Funduszu wyniosło 2 157 814,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 3 596 357,64 zł, z czego 1 438 543,64 zł  to środki Gminy Wągrowiec.

1.jpg

 Rozpoczęcie inwestycji styczeń 2020 r.

2.jpg    3.jpg

11.03.2020 r.  podbudowa                                                                                                                          08.04.2020 r. warstwa wyrównawcza


,,Przebudowa drogi w Rudniczu, Gmina Wągrowiec”

W dniu 06.03.2020 r. Wójt Gminy Wągrowiec podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Drogowym sp. z o.o. Olsza 3, 88-300 Mogilno, wyłonionym w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w Rudniczu, Gmina Wągrowiec”.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 0,990 km i szerokości 4,5 - 5,0 m wraz z wykonaniem oznakowania, dwóch mijanek, poboczy oraz zjazdów do nieruchomości. Zakres robót obejmuje w szczególności: profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, korytowanie na poszerzeniach, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na całej szerokości jezdni,  ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Prace mają zakończyć się z końcem września 2020r.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach powyższego programu Wójt Gminy Wągrowiec podpisał Umowę o przyznanie pomocy Nr 00167-65151-UM1500420/19 na realizację niniejszej inwestycji w wysokości 284 829,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 447 634,49 zł, z czego 162 805,49 zł to środki Gminy Wągrowiec.

4.jpg

Stan obecny

 

W 2020 roku Gmina Wągrowiec zaplanowała również realizację inwestycji, które wykonane zostaną w całości ze środków Gminy Wągrowiec i dotyczyć będą zadań:

Przebudowa drogi gminnej w Długiej Wsi, gmina Wągrowiec

W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 0,212 km i szerokości 5,0 m wraz z zatokami parkingowymi, zjazdami i wlotem skrzyżowania. Zakres robót obejmować będzie korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu Behaton ECO 8 cm z wypełnieniem szczelin grysem na podsypce piaskowej.

Termin realizacji przedmiotowej inwestycji – 31.10.2020r.

 5.jpg

Stan istniejący – droga gminna w Długiej Wsi

 

Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu, gmina Wągrowiec

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni na długości 129,5 m i szerokości 5 m z warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu Behaton ECO 8cm, z wypełnieniem szczelin grysem na podsypce piaskowej gr. 3cm. Nadto przewidziano wykonanie zjazdów i przebudowę skrzyżowania z ul. Zbożową, na którym zostanie ułożona warstwa ścieralna wraz z wyrównawczą z AC11S na długości 20m i szerokości 5,0m.

Termin realizacji przedmiotowej inwestycji – 31.10.2020r.

 6.jpg

Stan istniejący – ul. Pszenna w Kobylcu

 

Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Rąbczyn

Gmina Wągrowiec planuje przebudować dwie drogi gminnej w miejscowości Rąbczyn. Jedna z inwestycji drogowych dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Rąbczyn zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 441 i 415 i dotyczy przebudowy ok. 630 m drogi gruntowej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości od 5,0m do 6,5m wraz z zjazdami. Roboty przy realizacji niniejszej inwestycji polegać będą na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Część prac związanych z wykonaniem podbudowy Gmina Wągrowiec zrealizowała w ubiegłym roku.

 7.jpg  8.jpg

Kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Rąbczyn to inwestycja polegająca na przebudowie odcinka drogi o długości 526 m zlokalizowanego na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 399, 415 oraz 426. Przewidziane jest wykonanie jezdni o szerokości 3,5m wraz z jedną mijanką oraz zjazdy. Wykonana zostanie podbudowa drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

 9.jpg

 Z myślą o realizacji kolejnych inwestycji drogowych w przygotowaniu są dokumentacje projektowe na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedleczku i w Rudniczynie oraz dokumentacja na przebudowę dróg w Łukowie.

,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”,

w tym:

Część I „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Wiśniewie”,

Część II „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Mikołajewie”

Część III „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Przysieka”

 

Gmina Wągrowiec inwestuje również w rozwój obszarów wiejskich i kształtowanie jej przestrzeni. W roku 2020 przewidziane jest wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi w Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece.  Ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane z wykonaniem: nawierzchni z piasku pod urządzenia placu zabaw, chodników i ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych z kostki betonowej, ogrodzenia frontu placu z belek drewnianych z furtką,  ogrodzenia placu zabaw (z paneli systemowych), wykonaniem skwerów zieleni, obsadzonych drzewami, krzewami oraz trawami ozdobnymi. Zamontowane zostaną autonomiczne stacje naprawy rowerów oraz elementy placu zabaw takie jak: huśtawka „gniazdo”, bujak, zestaw zabawowy, karuzela, stół do tenisa, elementy siłowni zewnętrznej - twister + wahadło, wyciąg górny + wyciskanie (dla niepełnosprawnych) oraz elementy małej architektury. Ponadto w miejscowości Przysieka wykonana zostanie wiata drewniana.

Na wykonanie niniejszej inwestycji wybrana została firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości przy ul. Wyszyńskiego 60a. Wykonawca wyłoniony został w udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego zamówieniu publicznym.

Inwestycja współfinansowane jest w ramach operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniesie 618 254,40 zł z czego 393 394,00 zł to środki pozyskane przez Gminę Wągrowiec w ramach dofinansowania.

Opublikowano: 01 lipca 2020 09:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 204

Zdjęcia: