Karta Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec

Karta DR (link otworzy duże zdjęcie)

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta przysługuje każdej rodzinie wielodzietnej, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałej na terenie Gminy Wągrowiec (także rodzinie zastępczej), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki  W przypadku dziecka niepełnosprawnego bez ograniczenia wieku pozostającego pod opieką rodzica. Niezależnie od sytuacji materialnej. Kartę otrzyma każdy członek rodziny.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Listę Partnerów Karty Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec można zobaczyć  TUTAJ

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy. 

Rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni członek rodziny składa wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

1. Dokument tożsamości rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego członka rodziny składającego wniosek.

2. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 25 roku życia – dowód tożsamości oraz legitymacja szkolna bądź zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

3. W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

4. W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

6. W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 18. roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wydanie Karty Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

O dacie odbioru kart rodzic, opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany e-mailem, telefonicznie lub pisemnie.

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny odbiera osobiście Kartę Dużej Rodziny. 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny niezwłocznie informuje Urząd Gminy Wągrowiec o utracie Karty, telefonicznie pod nr tel. 67 26 80 815 lub mailowo: promocja@wagrowiec.wlkp.pl oraz potwierdza ten fakt pisemnie, wypełniając druk oświadczenia o utracie Karty Dużej Rodziny. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny składa wniosek o ponowne wydanie Karty dla osoby, która ją utraciła wpisując wyłącznie jej dane we wniosku.

Karta Dużej Rodziny, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Gminy Czerwonak, podlega anulowaniu. 

NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres:

1. bezterminowo rodzicom lub

2. do ukończenia 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub, w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Wniosek o przedłużenie Karty Dużej Rodziny składa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności karty.

WAŻNOŚĆ KARTY

Karta Dużej Rodziny jest ważna z dowodem osobistym dla osoby pełnoletniej. W przypadku dzieci uczących się z legitymacją szkolną/studencką. W innych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

 KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień.

Opublikowano: 01 lipca 2020 08:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 967

Załączniki:

wniosek [21.87 KB]

Wniosek [188.09 KB]

Deklaracja [1.88 MB]

Deklaracja [141.97 KB]

Partnerzy programu [282.73 KB]