Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi i Rgielsku

24 czerwca  2020 r. dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Wągrowcu, Agnieszka Ciemachowska, w obecności wójta gminy Wągrowiec, Przemysława Majchrzaka, podpisała umowę  na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś  i Rgielsko”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym  jest Konsorcjum Firm: lider – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski z siedzibą w Rąbczynie oraz partner – F.H.U. Klimek sp. z o.o. z Kobylca. Nadzór nad robotami sprawują: kierownik budowy Paweł Tomczak (z ramienia Wykonawcy) i inspektor nadzoru inwestorskiego Tadeusz Przybył (z ramienia Zamawiającego).  

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociągowej zasilanej wodą pobieraną  i uzdatnianą w SUW Ochodza. Zakres rzeczowy robót obejmuje przewody wodociągowe o długości ok. 3431 mb (bez przyłączy wodociągowych) i 25 sztuk hydrantów pożarowych. Sieć zaprojektowano na części działek w m. Rgielsko oraz w m. Nowa Wieś.

Planowana inwestycja przebiega częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1609P obręb Rgielsko i obręb Rąbczyn.  Teren, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest usytuowany w strefie ochrony średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych, objętych ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji zabytków, podlegających ochronie i wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych.

W wyniku realizacji projektu możliwość podłączenia do sieci wodociągowej uzyska 55 nieruchomości. Realizacja inwestycji uzbroi tereny budownictwa mieszkaniowego oraz zlokalizowanego na tym terenie zakładu produkcyjnego.

Całkowity planowany koszt zadania, w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy Wągrowiec wyniesie 424 808,42 zł.

Planowany termin zakończenia budowy - 15 listopada 2020 r.

Opublikowano: 30 czerwca 2020 13:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 100