Podatek od nieruchomości


Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 zostały określone w uchwale nr XXXII/231/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

BUDYNKI i BUDOWLE

STAWKA

Budynki mieszkalne

0,75 zł  za 1 m2 pow. użyt.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

15,40 zł za 1 m2 pow. użyt.

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł  za 1 m2 pow. użyt.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,65 zł  za 1 m2 pow. użyt.

Budynki letniskowe

7,66 zł  za 1 m2 pow. użyt.

Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł  za 1 m2 pow. użyt

Budynki inne

5,70 zł za 1 m2 pow. użyt

Budowle

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

GRUNTY

STAWKA

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł za m2 pow.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi pływającymi jezior i zbiorników sztucznych

4,58 zł za 1 ha

Grunty letniskowe

0,47 zł za 1 m2

Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł za 1 m2

Grunty inne

0,27 zł za 1 m2

 

Podatek rolny

Podstawą ustalenia podatku rolnego na 2017r. jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 52,44 zł za 1 dt, która została ogłoszona w Monitorze polskim z dnia 19 października 2016r. poz. 993.


Podatek leśny

Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2017r. jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. w kwocie 191,01 zł za 1 m3, która została ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 24 października 2016r. poz. 996.


Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2017r. zostały określone w uchwale nr XV/118/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 październka 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.