WAŻNE! ZMIANA ZASAD WYPŁATY ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW - TYLKO PRZELEWEM

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

W ślad za komunikatem Banku PKO BP (banku wybranego w drodze zamówienia publicznego do obsługi Gminy Wągrowiec i jej jednostek organizacyjnych) informuję, iż bank ten czasowo zawiesza usługi, które wiążą się z bezpośrednią obsługą klientów (m.in.: wypłaty gotówkowe, wpłaty gotówkowe, rozmienianie gotówki, wpłata bilonu) oraz usługi i czynności bankowe, których wykonywanie nie jest lub nie będzie możliwe z uwagi na decyzje administracyjne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż nie będzie możliwe, tak jak to było do tej pory, pobieranie w Oddziałach Banku PKO BP  środków pieniężnych z tytułu świadczeń wypłacanych przez gminę w ramach zadań własnych i zleconych (świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,  świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zasiłków z pomocy wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Decyzja o czasowym zawieszeniu lub zmianie sposobu świadczenia niektórych usług jest w szczególności wynikiem:

1. zaleceń Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które mają na celu obniżenie ryzyka zarażenia  wirusem COVID-19 (m.in. unikanie płatności gotówkowej, preferowanie płatności bezdotykowych),

2. obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z późn. zm.),

3. obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

4. nieobecności części pracowników PKO BP SA zajmujących się obsługą klientów w placówkach bankowych spowodowaną występowaniem COVID-19 i wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce (m.in.: konieczność opieki nad dziećmi po decyzji o zamknięciu szkół, skierowanie pracownika na obowiązkową kwarantannę domową czy hospitalizacja pracownika) – Oświadczenie Banku w powyższym zakresie.

5. zapewnienia należytego bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w placówkach Banku, zarówno klientom jak i pracownikom w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

Powyższe czynniki wpływają bezpośrednio na organizację pracy placówek PKO Banku Polskiego SA, która z uwagi na obecną sytuację nadzwyczajną nie może odbywać się w standardowym trybie.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy, w obecnej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest otwarcie w oddziale Banku nowego rachunku dla Świadczeniobiorców, który jest specjalnym rachunkiem dedykowanym do obsługi świadczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia z tego rachunku nie podlegają egzekucji. 

Osoby, które dotychczas nie posiadały rachunku ROR – mogą założyć w każdym Oddziale PKO Banku Polskiego rachunek PRP (Podstawowy Rachunek Płatniczy).

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje związane z rachunkiem oraz kartą, Doradca Banku generuje na miejscu w Oddziale.

Do otwarcia rachunku i wydania karty potrzebne są także standardowe dokumenty tożsamości.

Podstawowy Rachunek Płatniczy można otworzyć w każdym Oddziale i jest to produkt dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.

1) Ograniczenia Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP):

a) brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego,

b) brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego,

c) rachunek płatniczy dostępny dla osób powyżej 13. roku życia.

2) Opłaty związane z prowadzenie PRP:

a) 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta),

b) 0 zł za pięć pierwszych w m-cu kalendarzowym transakcji takich jak: polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub polecenie przelewu standardowego lub zlecenie zmienne lub zlecenie stałe.    

3) Do Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP) jest wydawana karta ze standardowym wizerunkiem bez funkcji wielowalutowej, bez funkcji miejskiej, bez możliwości korzystania z HCE, ApplePay lub GarminPay.

Poniżej koszty karty:

a) obsługa karty: 0,00 zł

b) wypłaty z bankomatów PKO: 0,00 zł

c) wypłaty z bankomatów innych niż PKO w kraju: pięć pierwszych wypłat w miesiącu jest da darmo, potem 3% min. 5,00

d) Cashback: 0,00 zł

e) Wypłaty w urzędach pocztowych: 0,00 zł

f) Wypłaty z innych oddziałów banku PKO BP w kraju: 0,00 zł

Z uwagi na zbliżające się wypłaty świadczeń bardzo proszę wszystkie osoby o niezwłoczny kontakt z Bankiem PKO BP, Wągrowiec, ul. Jeżyka 2A wraz z dokumentem tożsamości celem założenia rachunku.

Jeżeli posiadacie już Państwo rachunek proszę o niezwłoczne podanie jego numeru.

Informację z numerem rachunku należy przedłożyć na właściwym druku, dostępnym przy okienku (pleksie) odpowiednio w siedzibie:

1) Urzędu Gminy  Wągrowiec, ul. Cysterska 22 dla wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych)  i/lub

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98 dla wypłaty  zasiłków z pomocy społecznej

                                                                                 do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:

- Urząd Gminy Wągrowiec: 67 268 08 18

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 67 216 92 51

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                         Wójt Gminy Wągrowiec

                                                                                      inż. Przemysław Majchrzak

Opublikowano: 25 marca 2020 16:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1459

Załączniki:

Oświadczenie [233.4 KB]