Pomoc dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji oraz wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

Od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 zez zm.) (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej bez konieczności spełnienia warunków wskazanych w ustawie. Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2, lub działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 2 pkt 2 lub 4-6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach...

Ponadto, w związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach..., który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”.

Jednocześnie od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 690). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc pieniężną znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno Świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), jak i rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Analogiczne uprawnienia wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1552). Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich osobie deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a art. óc. ww. ustawy mówi, że samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Opublikowano: 12 lutego 2019 10:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 177