Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel muzyki

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Nauczyciel muzyki na czas nieobecności nauczyciela od 28.01.2019r.

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiatrowie

Wymiar zatrudnienia:

 1. 4 godziny w szkole tygodniowo
 2. 1 godzina w przedszkolu tygodniowo

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym (minimum 3-letnie studia licencjackie),
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych,
 • umiejętność gry na instrumencie muzycznym

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela logopedy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Oferty należy dostarczyć na adres : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie, Wiatrowo 1 ; 62-100 Wągrowiec ; termin : do dnia 18 stycznia 2019 r.

2. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły,

4. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do 1.02.2019r.  

    (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).

 

                                                           Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie

                                                                                               /-/ Mirosława Jarosz

Opublikowano: 07 stycznia 2019 12:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 228