Na pewno warto ze względu na:

  • Atrakcyjność inwestycyjną regionu. Gmina Wągrowiec stanowi część województwa wielkopolskiego. Zgodnie z raportem „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016” przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej województwo wielkopolskie charakteryzuje się ponadprzeciętną ogólną atrakcyjnością inwestycyjną, o czym świadczy przyznanie województwu klasy C wg wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej PAI 2_GN. Region uzyskał także wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla przemysłu kapitałochłonnego i pracochłonnego (klasa C), handlu i napraw (klasa C), zakwaterowanie i gastronomi (klasa C), a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (klasa C). W raporcie tym podkreślono również, iż przewagą konkurencyjną województwa jest kapitał ludzki (klasa A), który został najlepiej oceniony wśród polskich województw oraz jako 9. wśród wszystkich regionów Unii Europejskiej.
  • Dostępność komunikacyjną. Niewątpliwie  modernizacja linii kolejowej nr 356 relacji Poznań – Bydgoszcz oraz  drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Wągrowiec przyczyniła się do „zbliżenia” Gminy Wągrowiec do miasta wojewódzkiego Poznania, co w konsekwencji sprawiło, iż  nasza Gmina znalazła się w kręgu projektowanego  do utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego.Dobra komunikacja z Poznaniem wpłynęła na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Wągrowiec. Zwiększyła się możliwość wymiany zasobów ludzkich oraz  dostępność do otoczenia biznesu. Za to naszym atutem są  niższe ceny gruntów w stosunku do tych położonych w Poznaniu i w jego bliskim sąsiedztwie.
  • Przygotowane tereny inwestycyjne. Na terenie Gminy Wągrowiec znajduja się tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów. na obszarze tym znajdują się sieci uzbrojenia tj. sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazownicza. W pobliżu zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków. Teren ten zlokalizowany jest bezpośrednioo przy linii kolejowej nr 356, wobec czego wystepuje mozliwośc budowy bocznicy kolejowej dla przyszłych zakładów.
  • Aktywnie działający samorząd na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat, w Gminie Wągrowiec nastąpił znaczny rozwój działalności inwestycyjnej, przeobrażającej radykalnie gminę. Każda z inwestycji pociągała za sobą nowe wyzwania, wymagała różnorodnych metod działania, współpracy z różnymi podmiotami, każda wymagała innej wiedzy co do możliwości jej finansowania, wszystko zaś miało na celu zapewnienie jej realizacji ku zadowoleniu mieszkańców i firm działających na naszym terenie. Dzięki aktywności samorządu Gmina Wągrowiec zrealizowała z pomocą funduszy zewnętrznych wiele inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, społecznej i turystycznej, a także związanych z ochroną środowiska i energią odnawialną.

Wszystkie te atuty Gminy Wągrowiec są szczególnie atrakcyjne biorąc pod uwagę informacje o poziomie rozwoju gospodarki Polski, które można uzyskać na stronie http://www.paiz.gov.pl/pl