Uchwała Nr XXIX/249/97

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 26 czerwca 1997 roku

w sprawie ustalenia herbu i flagi Gminy Wągrowiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/ i § 12 ust. 1 pkt. 13 Statutu Gminy, Rada Gminy ustala, co następuje:

§ 1

Ustala się herb i flagę Gminy Wągrowiec.

§ 2
Opis herbu i flagi:
  1. 1. Herb w kształcie tarczy w proporcji 1:1 podzielonej na dwa pola w układzie pionowym w kolorach niebieskim i czerwonym.
  2. W polu niebieskim – wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w kolorze żółtym, w polu czerwonym – topór zwrócony ostrzem w prawo w kolorach: obuch – popielaty, toporzysko – brązowym.
2. Flaga w kolorach białym i niebieskim przedzielonych pasem czerwonym w proporcji 1:8. W polu białym w lewym górnym rogu – herb Gminy.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
/ mgr inż. Stanisław Owsiany /


herbgnywc485growiecjpg [1413x1320]flaga_gminyjpg [506x254]