Ważne dla posiadaczy bydła - liczba DJP

 (link otworzy duże zdjęcie)

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski o zwrot podatku acyzowego składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Na potrzeby w/w wniosku, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Opublikowano: 10 stycznia 2019 09:10

Kategoria: Komunikaty dla rolników

Wyświetleń: 446