Informacja Wojewody Wielkopolskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 16 lipca 2018 r. (znak: F.we.071.64.2018.2) poinformował, że w związku ze zmianą strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzory protokołów oraz inne dokumenty dotyczące szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/ rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, iż w świetle obowiązujących przepisów o pomoc w związku z wystąpieniem szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się producenci rolni niezależnie od poziomu łącznej wysokości szkód w gospodarstwie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), zarówno preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, jak i pomoc dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uruchamiana na podstawie § 13 tego rozporządzenia udzielane są w różnych formułach, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wyniosły:

-        do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, wówczas pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis;

-      powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Opublikowano: 27 lipca 2018 14:53

Kategoria: Komunikaty dla rolników

Wyświetleń: 239