Konkurs Wiedzy o Prawie

 (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN  KONKURSU WIEDZY O PRAWIE

dla uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego organizowany w ramach edukacji prawnej prowadzonej przez Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wągrowcu

§ 1.

1. Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Prawie” zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska ul. Garbarska 1, 62-200 Gniezno,

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji zdania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu wągrowieckiego w 2019 roku” finansowanego przez Powiat Wągrowiecki.

§ 2.

Celem konkursu jest:

- zachęcenie uczniów ze szkół z Powiatu Wągrowieckiego do poszerzenia wiedzy o prawie,

- promocja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Wągrowieckim.

§ 3.

1. Konkurs organizowany jest w ramach edukacji prawnej prowadzonej przez Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wągrowcu.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 12.12.2019 r. w godzinach od 9.00-12.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

§ 4.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w dwóch kategoriach wiekowych:

1. uczniów klas VI szkół podstawowych,

2. szkół ponadpodstawowych.

§ 5.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.).

§ 6.

1. Szkołę w konkursie reprezentuje maksymalnie 2 uczniów wskazanych przez szkołę,

2. Do dnia 10.12.2019 r. szkoła na adres e-mail: kancelaria@vialegis.com.pl prześle informację o ilości uczniów reprezentujących szkołę wraz z wypełnionymi oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów i nauczyciela – opiekuna uczniów w ramach konkursu.

3. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu zamkniętego – 25 pytań, który należy czytelnie podpisać: imię i nazwisko, szkoła, klasa.

4. W przypadku gdy przy rozstrzygnięciu konkursu okaże się, że jest więcej niż 2 uczestników z największą ilością punktów zostanie przeprowadzona dogrywka - 5 pytań zamkniętych (łącznie można uzyskać 15 punktów).

§ 7.

1. Wręczenie zwycięzcom nagród oraz  dyplomów nastąpi w dniu 12.12.2019 r. w godzinach ok. godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

2. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej facebook Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Wągrowieckim oraz zostanie rozesłana do Szkół biorących udział w konkursie.                                       

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

4. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 604 456 914.

fot. fotosearch.com

Opublikowano: 03 grudnia 2019 16:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 276

Załączniki:

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_nauczyciel.docx [15.59 KB]

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx [15.78 KB]