Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ds. wodno-kanalizacyjnych”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dyrektor

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A

ogłasza

otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

„ds. wodno-kanalizacyjnych”

 

 1.  Opis  stanowiska

Zgodnie ze schematem organizacyjnym GZGKiM w Wągrowcu stanowisko „ds. wodno-kanalizacyjnych” podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego.

 

   II.      Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie: wyższe techniczne – preferowane o kierunku: inżyniera  środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, budownictwo, melioracje, instalacje wodne bądź pokrewne i 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie - preferowane o kierunku inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna bądź pokrewne oraz 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub 3-letnie doświadczenie w obsłudze stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków.
 6. Znajomość:
 1. zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. przepisów prawnych związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, a przede wszystkim:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy - kodeks postępowania cywilnego,
 • prawo budowlane,
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy prawo zamówień publicznych.
 1. Znajomość zasad przedmiarowania i  kosztorysowania;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office, poczty elektronicznej;
 3. Prawo jazdy kategorii B;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra organizacja pracy;
 2. Odporność na stres;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność;
 7. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.
 8. Preferowana znajomość programu autoCAD.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Planowanie, prowadzenie, koordynowanie  i nadzorowanie całości zagadnień związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców gminy Wągrowiec w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności:

 1. pomoc przy przygotowywaniu planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 2. planowanie, przygotowywanie i prowadzenie robót inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z planem finansowym Zakładu i  polityką gminy Wągrowiec,  z zachowaniem trybów wyboru wykonawcy wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych i przepisach wewnętrznych Zakładu,
 3. zlecanie wykonania przeglądów technicznych obiektów związanych z gospodarką wodną i ściekową, analiza wyników z dokonanych przeglądów oraz podejmowanie działań naprawczych, w szczególności mających przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia;
 4. prowadzenie prac związanych z technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oraz wnioskowanie o wprowadzenie nowych  lub modernizację istniejących  rozwiązań w tym zakresie;
 5. zlecanie, odbiór i rozliczanie prac remontowych w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków oraz na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, z zachowaniem trybów wyboru wykonawcy wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych i przepisach wewnętrznych Zakładu,
 6. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie planowania i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych;
 7. przygotowywanie planów bieżącej eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej
 8. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących książek obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;
 9. gromadzenie i przechowywanie niezbędnych dokumentów budowlanych związanych z zarządzanym zasobem;
 10. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej eksploatacji maszyn oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 11. przygotowywanie projektu planu finansowego w zakresie objętym stanowiskiem  pracy;
 12. bieżąca analiza stanu wykorzystanych środków zapisanych w planie finansowym, zgłaszanie konieczności dokonania zmian,  w zakresie objętym stanowiskiem pracy;
 13. planowanie i rozliczanie pracy konserwatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni oraz brygady remontowej,
 14. współpraca z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy w zakresie związanym z prowadzonymi inwestycjami liniowymi oraz w zakresie ochrony środowiska;
 15. sporządzanie sprawozdań, w tym w szczególności do WIOŚ, GUS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz organów zewnętrznych,  z powierzonego zakresu;
 16. przyjmowanie skarg i wniosków odbiorców usług oraz udzielanie  wszelkich informacji związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 17. wydawanie warunków technicznych i zapewnień na podłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 18. uzgadnianie dokumentacji technicznej przyłączy;
 19. dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 20. prowadzenie ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 21. odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów z poszczególnych oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, powstałych w wyniku procesów technologicznych;
 22. pomoc przy opracowywaniu projektu taryfy za dostawę wody i zbiorowy odbiór ścieków;
 23. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, WIOŚ, Urzędem Gminy Wągrowiec, Starostwem Powiatowym, PGW Wody Polskie i innymi;
 24. planowanie i zlecanie kontroli jakości wody pobieranej i uzdatnianej, oraz  parametrów  odprowadzanych ścieków i wód popłucznych,  w zakresie wskazanym w przepisach szczegółowych.

V. Warunki pracy:

1. Planowane zatrudnienie na  wolne stanowisko urzędnicze ds. „wodno-kanalizacyjnych” jest w najszybszym możliwym terminie.                                                                                                                                      2. Praca w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A oraz na terenie Gminy Wągrowiec.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Curriculum vitae,

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;        

6. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałoby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze etatu wskazanym w ogłoszeniu.

12. Oświadczenie kandydata, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej www.gzgkimwagrowiec.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko w formie pisemnej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.)

Dokumenty powinny być numerowane i zawierać spis treści. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „nabór na stanowisko urzędnicze „ds. wodno-kanalizacyjnych. Nie otwierać przed zebraniem się komisji rekrutacyjnej”.

 

VIII. Informacja

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 r poz. 1915) pierwszeństwo w zatrudnieniu  przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Konkurs przebiegać będzie w następujących etapach:

a) składanie dokumentów aplikacyjnych,

b ) wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,

c) selekcja końcowa kandydatów,

d) sporządzanie protokołu o przeprowadzonym naborze na dane stanowisko urzędnicze,

e) ogłoszenie wyników naboru.

 

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. (dostępny na stronie www.gzgkimwagrowiec.pl) w zakładce nabór pracowników lub w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, przy ul. Janowieckiej 98A.

Opublikowano: 13 czerwca 2019 10:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 534

Załączniki:

nabor_na_stanowisko_wodkan.pdf [273.07 KB]