Podpisano umowy z wykonawcami

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 18.01.2019 r. Gmina Wągrowiec ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia pn.: „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej”. W przetargu oferty złożyło dwóch Wykonawców.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 12 marca 2019 r. podpisana została umowa na realizację w/w zamówienia. Wykonawcą została Firma Usługowo-Handlowa Ewa Śmiech z siedzibą w Werkowie.

Wartość umowy zawartej z Wykonawcą wynosi: 634 026,55 zł brutto.

Nadzór inwestorki nad realizacją zamówienia pełnić będzie firma Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak z Wągrowca.

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26.10.2018 r.

***

 umowa_nowe.jpg

Dnia 25 stycznia 2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie  ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zamówienia  pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym”. W wyniku przeprowadzonego postępowania 11 marca 2019r. podpisana została umowa na realizację tego zamówienia. Wykonawcą zadania została Firma Usługowo-Handlowa Ewa Śmiech z Werkowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Wartość umowy zawartej  z Wykonawcą wynosi 757 798,76 zł brutto.

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Umowa o przyznanie pomocy Nr 00014-65170-UM1510047/18 z dnia 19.10.2018 r.

Opublikowano: 13 marca 2019 13:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 160

Zdjęcia: