Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zamówienia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 19 października 2018 r. Pan Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec podpisał z Firmą METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie umowę na realizację zamówienia ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy”. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty związane z przebudową stacji uzdatniania wody. Ponieważ obecnie stacja uzdatniania wody (SUW) w Ochodzy pracuje w oparciu o niekorzystny jednostopniowy sposób pompowania wody, zadanie polegać będzie na przebudowie sposobu pompowania wody z jednostopniowego na dwustopniowy:

-  Pompownie I stopnia – pompy głębinowe,

- Pompownie II stopnia – pompownia zasilająca sieć wodociągową wodą ze zbiornika retencyjnego.

Dla zapewnienia i zagwarantowania wymaganego poziomu uzdatniania oraz uzyskania właściwego ciśnienia w sieci planuje się wykonanie dwustopniowego filtrowania oraz zamontowanie zbiornika retencyjnego o pojemności 150m3.

Efektem przebudowy SUW będzie:

- poprawa niezawodności pracy stacji uzdatniania wody,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji (uzdatniania wody) SUW,

- zapewnienie ciągłej pracy i polepszenie efektywności uzdatniania wody,

- zapewnienie wysokiej jakości wody pod względem wydajności oraz stabilności ciśnienia.

W zakres prac wchodzić będzie również zmiana sposobu odprowadzania wód popłucznych.

Termin realizacji: 30.04.2018 r.

Wartość projektu: 1 168 441,40 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 441 319,00 zł.

Opublikowano: 19 października 2018 15:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 285

Zdjęcia: