Stypendia sportowe

4463

1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Klauzula informacyjna RODO.

 

 

Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Biuro podawcze pok. 100

Godziny pracy:

poniedziałek -8:00-16:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 

 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

 

1.    Stypendium sportowe Wójta Gminy Wągrowiec przyznawane jest zawodnikom, tj. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ich absolwentom oraz studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia, za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym, lub wojewódzkim, którzy trenują w klubach sportowych oraz zamieszkują i są zameldowani na terenie Gminy Wągrowiec.

2.   Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje zawodnikom, którzy cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu oraz:

1) w konkurencjach indywidualnych:

a) zajęli miejsce I-VI w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski) organizowanych przez odpowiednie związki sportowe podczas ostatniego roku szkolnego albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek, lub

b) podczas ostatniego roku szkolnego zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu, a uczniowie posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek, lub

c) uzyskali klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych w ciągu ostatniego roku szkolnego, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek.

d) biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, kadetów, juniorów i seniorów (o ile takie są prowadzone).

2) w konkurencjach zespołowych:

a) zajęli miejsce I-VI w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski) organizowanych przez odpowiednie związki sportowe podczas ostatniego roku szkolnego albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek lub

b) uzyskali klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych w ciągu ostatniego roku szkolnego, a uczniowie posiadają dodatkowo co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej na koniec roku szkolnego w roku, w którym składany jest wniosek.

1.    Wnioski o stypendium składać można od dnia 1 lipca do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

2.    Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Wągrowiec z własnej inicjatywy lub na wniosek.

3.    Stypendia przyznawane są po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

4.    Wnioski o stypendium składać można w trakcie roku budżetowego, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku, w którym ma ono zostać przyznane.

5.    Z wnioskami o stypendium mogą występować:

a) dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opinią Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

b) dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

c) absolwenci szkół ponadpodstawowych,

d) rodzice zawodników,

e) stowarzyszenia,

f) kluby sportowe dla uczniów/absolwentów/studentów do nich należących.

6.    Wniosek o stypendium powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć zawodnika.

7.    Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na osiągnięcia sportowe oraz wyniki w nauce, (poparte opinią klubu, w którym trenuje uczeń).

8.    Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22.

9.    Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.Stypendium może być przyznane jednorazowo lub miesięcznie, jednak na okres nie dłuższy niż 1 rok i nie ma ono charakteru socjalnego.

11.Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł.

12.Wysokość stypendium, przyznawanego miesięcznie wynosi od 150 zł do 250 zł.

13.Wójt Gminy określając wysokość stypendium bierze pod uwagę przede wszystkim osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.

14.Wójt Gminy cofa stypendium sportowe w następujących przypadkach:

1) nałożenia kar dyscyplinarnych,

2) odmowy udziału w treningach lub zawodach,

3) zaprzestania uprawiania sportu,

4) nie realizowania wyznaczonego programu szkoleniowego,

5) zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy,

6) objęcia pomocą stypendialną z uwagi na powołanie do kadry olimpijskiej,

7) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub związkiem sportowym gwarantującego stałe wynagrodzenie,

8) przerwania nauki.

15.Wójt Gminy wstrzymuje stypendium jeżeli zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika. Stypendium wstrzymuje się na czas zawieszenia.

16.Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarza sportowego, stypendium może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

17.Lista osób, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Wągrowiec, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wągrowiec oraz na stronie internetowej Gminy Wągrowiec.

18.O przyznaniu, odmowie pozbawieniu lub zawieszeniu stypendium Wójt Gminy Wągrowiec informuje wnioskodawcę pisemnie.

19.Przyznane stypendium do czasu pełnoletniości zawodnika wypłacane jest rodzicom lub opiekunom prawnym, a po uzyskaniu pełnoletniości przez zawodnika może być wypłacone pełnoletniemu zawodnikowi na wskazane konto bankowe, w terminie 30 dni od dnia przyznania stypendium jednorazowego, do 10 - tego każdego miesiąca w przypadku przyznania stypendium miesięcznego.

 

 

 

 

1.   Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

2.  Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pobierania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 4516, Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4000)

 

Brak

Referat Oświaty w Urzędzie Gminy Wągrowiec

pok. 300

tel. 67 26 80 814

oswiata@wagrowiec.wlkp.pl

 

Formularze i załączniki:

wniosek_na_stypendium_sportowe.doc [doc, 29.5 KB]

oswiadczenie.docx [docx, 13.36 KB]

klauzula_informacyjna.docx [docx, 21.03 KB]