Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalaniu dochodu gospodarstwa rolnego

Wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia dochodu gospodarstwa rolnego

 

 

 

Podstawa prawna :        Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa

                                        ( Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zmianami).

 

                                        Zgodnie z art. 306a ustawy ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje

                                         zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

Wymagane                     Wniosek o wydanie zaświadczenia

dokumenty :                   / wniosek powinien zawierać m.in.: dane składającego wniosek,   adres,

                                         w jakim celu ma być wydane zaświadczenie /

 

Opłata skarbowa :         Za wydanie zaświadczenia  – 17,00 zł

 

Miejsce składania          Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, pok. 102,

wniosków :                    tel. 0-67-26-80-800 lub 0-67-26-80-826

 

Termin odpowiedzi :     Bez zbędnej zwłoki – najpóźniej do 7 dni

 

Tryb odwoławczy :         W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:

                                      Zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za

                                      pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc
                                      od  dnia otrzymania postanowienia. 

Kategorie:

Zaświadczenia