Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach   
lub stwierdzające stan zaległości

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 306a i 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa        
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami).

Zgodnie z art. 306a ustawy ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zgodnie z art. 306e zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego lub informacji otrzymanych od innych organów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Uzasadniony wniosek o wydanie zaświadczenia
/wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr PESEL/NIP, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie/

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa: 21,00 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 
                   
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy  Wągrowiec, ul. Cysterska 22, pok.202, tel. 067 26 80 800 wew. 28 lub 067 26 80 808

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki – najpóźniej do 7 dni

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat finansowy - Księgowość podatkowa, pok. 106

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. 
 
VII. UWAGI:
Brak

Kategorie:

Zaświadczenia