Zwrot kosztów żołnierzy rezerwy

PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/,
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,
  • w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej .

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wągrowcu, Referat Spraw Obywatelskich, ul. Cysterska 22, parter, pok. 110, tel. (067) 2680800 wew.110  oraz bezpośredni 067 2680827

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Podstawa prawna:

Art. 119A ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827)

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Wójta Gminy Wągrowiec.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kategorie:

Wojsko