Zasady tworzenia i działania stowarzyszeń oraz fundacji

Podstawy prawne tworzenia i działania stowarzyszeń i fundacji:

 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 
 2. Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 3. Ustawa o fundacjach (Dz. U. z 1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
 4. Ustawa o KRS (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),
 5. oraz inne przepisy, w tym przepisy regulujące działalność osób prawnych.

 

Zakładanie stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. 
 2. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu, mogą też wybrać zarząd i komisję rewizyjną.
 3. 3.       Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

 

Rejestracja Stowarzyszeń:

Komitet założycielski stowarzyszenia zobowiązany jest złożyć w Sądzie Rejonowym następujące dokumenty:

 1. wniosek o rejestrację stowarzyszenia,
 2. statut stowarzyszenia,
 3. listę członków założycieli (zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli),
 4. oświadczenia członków założycieli o obywatelstwie oraz przysługującej im zdolności do czynności prawnych i publicznych,
 5. protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o powołaniu stowarzyszenia, uchwaleniu statutu oraz o wyborze komitetu założycielskiego lub władz stowarzyszenia,
 6. informację o adresie siedziby stowarzyszenia.

 

Sąd Rejonowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 12 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Organ nadzorujący prawo może wypowiedzieć się w sprawie wniosku, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Zarząd stowarzyszenia wpisanego do rejestru sądowego jest zobowiązany do powiadomienia sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od jego wyboru o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia zobowiązany jest do informowania sądu rejonowego o wszelkich zmianach w składzie zarządu oraz adresie siedziby oraz o zmianie w statucie stowarzyszenia. Celowe byłoby równoczesne informowanie o tych zmianach organu nadzoru.

 

Więcej o rejestracji w KRS – czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/342824

 

Zgłaszanie jednostek terenowych stowarzyszeń bez osobowości prawnej:

Zgodnie z art. 20 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, zarząd terenowej jednostki organizacyjnej (oddziału) stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

Oznacza to, że przedstawiciel zarządu nowopowstałego oddziału stowarzyszenia bez osobowości prawnej z siedzibą na terenie Gminy Wągrowiec, powinien powiadomić Starostwo Powiatowe - Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia, ul. Kościuszki 15, 62 – 100 Wągrowiec, o powstaniu oddziału. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić organ nadzorujący również o wszelkich zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz statucie stowarzyszenia.

   

Zgłaszanie stowarzyszenia zwykłego:

Zgodnie z art. 40 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe powinny uchwalić regulamin działalności stowarzyszenia, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

 

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego z siedzibą na terenie Gminy Wągrowiec, jego założyciele informują na piśmie, organ nadzorujący, (Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia, ul. Kościuszki 15, 62 – 100 Wągrowiec, pok. nr 15 (parter), tel. (67) 26 80 558. 

 

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. łączyć się w związki stowarzyszeń,
 3. zrzeszać osób prawnych,
 4. prowadzić działalności gospodarczej,
 5. przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

 

Stowarzyszenia zwykłe mogą uzyskiwać środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.
O wszelkich zmianach, dotyczących adresu siedziby, regulaminu działalności oraz osoby reprezentującej stowarzyszenie należy powiadomić organ nadzoru, najpóźniej w ciągu miesiąca od ich wprowadzenia.

 

Nadzór nad stowarzyszeniami.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

 

Organ nadzorujący ma prawo:

 1. wystąpić do stowarzyszenia o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 2. udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia - wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia
 3. wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia
 4. wystąpić od sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia
 5. w przypadku gdy stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych organ nadzorujący może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia
 6. w przypadku gdy działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie statutu, organ nadzorujący może złożyć wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia oraz wydanie zarządzenia tymczasowego o zawieszeniu w czynnościach zarządu i wyznaczeniu przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.

Kategorie:

Stowarzyszenia - rejestracja