Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków

 

 1. 1.      W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 • ·        Wójt –  w poniedziałki od godziny 8°° do 14°°, w przy­padku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w kolejny roboczy dzień tygodnia,
 • ·        Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i pozostali Kierownicy Referatów –  w każdy poniedziałek od godz. 8°° do 14°°.

 

 1. 2.      Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisach szczegółowych.
 2. 3.      Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 3. 4.      Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy, referatów oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 4. 5.      Kontrolę i koordynację działań Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.
 5. 6.      Ogólne zasady postępowania ze sprawami wnoszonymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
 6. 7.      Referat Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu.
 7. 8.      Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
 • ·        zachowania życzliwości i uprzejmości.
 • ·        udzielania informacji niezbędnej przy załatwianiu danej sprawy, wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
 • ·        rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu jej załatwienia.
 • ·        informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
 • ·        powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 • ·        informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć,
 • ·        służenia pomocą interesantom w sprawach pozostających w zakresie zadań gminy.
 1. 9.      Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub telefaksowej.

 

Podstawa prawna: Art. 36-38 art. 221-260 Dział VII Skargi i wnioski - Kodeksu postępowania administracyjnego.
Opłaty:
Nie pobiera się.

 


Termin odpowiedzi:
30 dni.

 


Dokumenty:
Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu.
Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. Dokumenty w sprawie.

Uwagi: Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w rejestrze ogólnym  prowadzonym przez Sekretarza Gminy.

 

Kategorie:

Skargi i wnioski