Udostępnianie rejestru wyborców i składanie reklamacji

Wymagane dokumenty:

  • - wniosek o udostępnienie rejestru wyborców   (załącznik nr 1) 
  • - reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wniesiona na piśmie lub ustnie do protokołu 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22

Telefon: (067) 26 80 800 wew. 48 oraz bezpośredni (067) 26 80 828 

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

 

Termin i sposób załatwienia:

  • Udostępniane rejestru wyborców prowadzonego w formie elektronicznej polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

 

  • Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

 

  • Reklamację Wójt rozpatruje w terminie 3 dni od daty jej wniesienia i wydaje decyzję w sprawie, którą wraz z uzasadnieniem doręcza niezwłocznie wnoszącemu podanie a gdy dotyczy ona innych osób również tym osobom.

 

 

Podstawa prawna:

 

  • Rozdział 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. (Dz. U. Nr 158  poz. 941 )

 

Inne informacje:

Każdy może wnieść do Wójta pisemnie lub ustnie do protokołu reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców a w szczególności w sprawie:

ü      pominięcia wyborcy w rejestrze,

ü      wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

ü      niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

ü      ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

Tryb odwoławczy:

 

  • Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

 

  • Na nieuwzględnienie reklamacji wyborca może wnieść w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia skargę do Sądu Rejonowego w Wągrowcu za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Formularze i załączniki:

Wniosek o udostępnienie rejestru (30kB) [doc, 30 KB]

Kategorie:

Rejestr wyborców