Wpis do rejestru wyborców

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek wyborcy o wpisane do rejestru wyborców w części A lub B  (załącznik nr 1)

      z załącznikami: 

  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  •  pisemną deklarację (załącznik 2)

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22

Telefon: (067) 26 80 800  wew. 48  oraz bezpośredni (067)26 80 828

 

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

 

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia podania, zapewniając niezwłocznie jej doręczenie  wnioskodawcy.

 

Podstawa prawna:

  • Rozdział 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. (Dz. U. Nr 158  poz. 941 )

 

 

Inne informacje:

  • Stały rejestr wyborców prowadzony jest w każdym urzędzie gminy (miasta) i zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach i referendach. Na podstawie rejestru wyborców sporządzane są spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendach. Wyborcy ujęci są w rejestrze wyborców według ich miejsca stałego zamieszkania.

O      Z urzędu do rejestru wyborców w części A wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy.

O      Na swój wniosek:

ü      w części A rejestru wyborców wpisywani są wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.

ü      w części B rejestru, na swój wniosek złożony nie później niż 30 dni , po zarządzeniu wyborów , wpisywani są wyborcy, obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach , do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

 

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o skreślenie (31.2kB) [pdf, 31.2 KB]

Zał 1 wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (25kB) [doc, 25 KB]

Zał 2 pisemna deklaracja (53.1kB) [pdf, 53.14 KB]

Kategorie:

Rejestr wyborców