Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

4464

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, że na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w przepisach.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz 910 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

3.  Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze. zm).

4. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.)

5.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,  (Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy
w czasie trwania nauki zawodu),

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,

- oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wagrowcu

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

Kontakt :

tel. 67 26 80 814, e-mail: oswiata@wagrowiec.wlkp.pl

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie można wnieść  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

  • Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.
  • O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta/ burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Formularze i załączniki:

wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_pracownika_mlodocianego.doc [doc, 49.5 KB]

zawiadomienieozawarciuumowy.doc [doc, 44 KB]

02 wzór formularza de minimis (154.3kB) [pdf, 154.31 KB]

03 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (139.8kB) [pdf, 139.83 KB]

Kategorie:

Pracownicy młodociani-dofinansowanie