Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku

Podstawa prawna: 

Art. 72 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zmianami).

Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

 

I. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku z jednoczesnym wystąpieniem o jej zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (we wniosku należy podać rodzaj podatku)

 

II. Opłaty:

 

Opłata skarbowa nie występuje.

 

III. Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, pok.202, tel. 26-80-800, wew. 28

 

IV. Termin odpowiedzi:

 

Miesiąc

 

 

V. Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Finansowy – księgowość podatkowa, pok. 106

 

  

Uwagi:

 

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

 

Kategorie:

Podatek - nadpłata