Podatek od posiadania psów

Uchwała Nr XXX/227/09

 

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 29 września 2009r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze

Gminy Wągrowiec

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a, art. 19  pkt 1 lit. f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z  2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

 

 

 

   § 1. Traci moc uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Wągrowiec ( Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 199, poz. 3274)

 

  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2010.

Kategorie:

Podatek od posiadania psów