Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty

 

Podatnicy są zobowiązani:

            
  *   składać, w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według określonego wzoru. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 *    odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, pok. 102,  tel. 67 26-80-800 lub 67 26-80-826

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracjach podatek – bez wezwania na rachunek budżetu gminy.   Nr  28 1020 4027 0000 1302 1214 1075

 

Podstawa prawna

 

 

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
  2. Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

    


Inne informacje

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu  z ruchu.

Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Formularze i załączniki:

DT-1 (123kB) [pdf, 122.96 KB]

DT-1 A (98.8kB) [pdf, 98.8 KB]

Kategorie:

Podatek od środków transportu