Podatek od nieruchomości

Wymagane dokumenty:                         

 

Informacja lub deklaracje o nieruchomościach o obiektach budowlanych , sporządzone są formularzu wedługustalonego wzoru składanego przez osoby fizyczne lub osoby prawne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu  wykorzystania  nieruchomości mającego wpływ na wysokość  opodatkowania.

 

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, pok. 100 tel. 67-26-80-800 lub 67-26-80-826

 

 

Termin i sposób załatwiania:

 

Załatwianie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności dla osób fizycznych.

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r.  poz. 716),

- Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2015r. w    sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

- Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

- Uchwała Nr XXXII/231/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

Tryb odwołania:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

 

 

Inne Informacje:  

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Podatek jest płatny w terminach dla osób fizycznych : do 15 marca, do 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego a dla osób prawnych do 15 każdego miesiąca roku podatkowego, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. 

                                                   

Formularze i załączniki:

załącznik nr 1 (21.7kB) [docx, 21.74 KB]

załącznik nr 2 (24.2kB) [docx, 24.23 KB]

Kategorie:

Podatek od nieruchomości