Podatek leśny

Wymagane dokumenty:

 

Informacja, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, pok.100, tel. 67-26-80-800 lub 67-26-80-826

 

 

Termin i sposób załatwiania:

 

Załatwianie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 374),

Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Wągrowiec dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

 

 

Inne informacje:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Podatek jest płatny, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

 

Ulgi:

 

Możliwość ubiegania się o ulgę w podatku stwarzają przepisy:

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn. zmianami)

 

•  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych ( Dz.U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zmianami).

 

Uzasadniony i udokumentowany wniosek w sprawie odroczenie terminu płatności lub zaległości oraz o umorzenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wągrowcu,

ul. Cysterska 22, pok. 100 tel. 0-67-26-80-800 lub 0-67-26-80-826

 

Organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie przyznania ulgi w terminie miesiąca.

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Formularze i załączniki:

XV-119-2015 (143.1kB) [pdf, 143.13 KB]

załącznik nr 5 (18.4kB) [docx, 18.43 KB]

załącznik nr 6 (20.2kB) [docx, 20.17 KB]

Kategorie:

Podatek leśny