PODATEK ROLNY

Wymagane dokumenty:

 

Informacje lub deklaracje o gruntach sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru złożona przezosobę fizyczną lub prawną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, pok.100 tel. 67-26-80-800 lub 67-26-80-826

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności dla osób fizycznych.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zmianami), 

Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Wągrowiec dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Inne informacje:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek jest płatny dla osób fizycznych i prawnych w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego. Niezapłacony w terminie podatek wraz z doliczonymi odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Ulgi:

Możliwość ubiegania się o ulgę w podatku stwarzają przepisy:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1993r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 617 z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych ( Dz.U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zmianami)

Uzasadniony i udokumentowany wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wągrowcu,
ul.Cysterska 22, pok. 100 tel. 0-67-26-80-800 lub 0-67-26-80-826


Organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie przyznania ulgi w terminie miesiąca.      

 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołania wniosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Formularze i załączniki:

załącznik nr 3 (20.3kB) [docx, 20.27 KB]

załącznik nr 4 (23.6kB) [docx, 23.59 KB]

Kategorie:

Podatek rolny