OPŁATA SKARBOWA

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. 


  
Numer konta: PKO bank Polski SA w Wągrowcu:


                                                                       28 1020 4027 0000 1302 1214 1075Podstawa prawna:

 

1)       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.);

2)       Rozporządzenie Ministra Finansów1)  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z dnia 12 października 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

 

        

Ustawa o opłacie skarbowej1)

 


 

Rozdział 1 

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega:

  1)  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a)  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b)  wydanie zaświadczenia na wniosek,

c)  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

  2)  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:

  1)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b)  (1) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c)  świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),

i)   nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j)  (2) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k)  o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l)   rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);

  2)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

  3)  (3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

3a)  (4) wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619);

  4)  (5) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

  5)  wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;

  6)  (6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

  7)  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Art. 3. Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Art. 3a. (7) 1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

2. Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Art. 4. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Rozdział 2 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  1)  od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

  2)  od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

  3)  od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

  4)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

  5)  od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  1)  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)  jednostki budżetowe;

  3)  jednostki samorządu terytorialnego;

  4)  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

  5)  osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

  6)  osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Rozdział 3 

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

Art. 8. (8) 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

4. Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.

5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Art. 9. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

  1)  od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

  2)  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Art. 10. (9) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1)  sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a)  dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

b)  sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,

  2)  sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Art. 11. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:

  1)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;

  2)  przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Rozdział 4 

Właściwość organów podatkowych

Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

  1)  od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

  2)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Rozdział 5 

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 13. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 1 uchyla się pkt 6;

  2)  uchyla się art. 18;

  3)  w art. 19 w pkt 1 uchyla się lit. e.

Art. 14. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.3)) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.     Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.".

Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 61:

a)  po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a.    Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.",

b)  w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)     gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;";

  2)  w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.     Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.".

Art. 16. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.5)) uchyla się art. 58 i 59.

Art. 17. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) w art. 30 uchyla się ust. 2.

Art. 18. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:

  1)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d;

  2)  w art. 14:

a)  w ust. 1:

–  uchyla się pkt 1,

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)   uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2;",

–  uchyla się pkt 3,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.   Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.".

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 19. Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 144, poz. 1043).

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

ZAŁĄCZNIK  (10)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

 

 

Część

 

 Przedmiot opłaty skarbowej

 

 Stawka

 

 Zwolnienia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

I.

 

 Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa

 

 84 zł

 

 

 

 

 

 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

 

 11 zł

 

 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

 

 

 

 

 

 

 

 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 

 

 

 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

 50 zł

 

 

 

 

 

 4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniające wnioski stron

 

 39 zł

 

 

 

 

 

 5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

 

 22 zł

 

 

 

 

 

 6. (uchylony)

 

 

 

 

 

 

 

 7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

 

 37 zł

 

 

 

 

 

 8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 107 zł

 

 

 

 

 

 9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

 

 56 zł

 

 

 

 

 

 10. Zatwierdzenie projektu budowlanego

 

 47 zł

 

 

 

 

 

 11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

 

 90 zł

 

 

 

 

 

 12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

 

 

 

 

 

 

 

 1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:

 

 

 

 

 

 

 

 a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b

 

 1.023 zł

 

 

 

 

 

 b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

 

 259 zł

 

 

 

 

 

 c) pozostałych

 

 256 zł

 

 

 

 

 

 2) pozwoleń wodnoprawnych

 

 100 zł

 

 

 

 

 

 13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

 120 zł

 

 

 

 

 

 14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

 

 

 

 

 

 

 

 1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie

 

 1.069 zł

 

 

 

 

 

 2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

 

 214 zł

 

 

 

 

 

 15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

 

 170 zł

 

 

 

 

 

 16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

 

 170 zł

 

 

 

 

 

 17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

 

 30 zł

 

 

 

 

 

 18. Dokonanie wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

 

 217 zł

 

 

 

 

 

 19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

 

 26 zł

 

 

 

 

 

 20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 98 zł

 

 

 

 

 

 21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 44 zł

 

 

 

 

 

 22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 24 zł

 

 

 

 

 

 23. Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej

 

 15 zł

 

 

 

 

 

 24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

 

 28 zł

 

 

 

 

 

 25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

 523 zł

 

 

 

 

 

 26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

 

 219 zł

 

 

 

 

 

 27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

 

 58 zł

 

 

 

 

 

 28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

 

 27 zł

 

 

 

 

 

 29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

 

 6.713 zł

 

 

 

 

 

 30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

 

 176 zł

 

 

 

 

 

 31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich

 

 59 zł

 

 

 

 

 

 32. Dokonanie wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

 

 106 zł

 

 

 

 

 

 33. Zmiana wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 32, polegająca na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

 

 53 zł

 

 

 

 

 

 34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 

 110 zł

 

 

 

 

 

 35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

 

 

 

 zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 

 

 

 1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany

 

 110 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 zł

 

 obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną,

 

 

 

 

 

 

 

 2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców

   - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

 

 

 

 

 

 

 

 3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,

 

 

 

 

 

 

 

 4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

 

 

 

 

 

 

 

 5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

 

 

 

 36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:

 

 

 

 dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 

 

 

 1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

 

 412 zł

 

 

 

 

 

 2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

 

 

 

 

 

 

 

 a) wyrobu alkoholu etylowego

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do

 

 

 1.005 zł

 

 

 

 

 

 c) oczyszczania alkoholu etylowego

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 d) skażania alkoholu etylowego

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 e) odwadniania alkoholu etylowego  jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj  działalności, opłatę  skarbową pobiera się od  każdego z nich

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

 

 

 

 

 

 

 

 a) wyrobu napojów spirytusowych

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 b) rozlewu napojów spirytusowych

 

 11.610 zł

 

 

 

 

 

 c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100 % alkoholu  jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj  działalności, opłatę  skarbową pobiera się od  każdego z nich

 

 1.005 zł

 

 

 

 

 

 5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

 

 1.087 zł

 

 

 

 

 

 6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

 

 514 zł

 

 

 

 

 

 7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym

 

 288 zł

 

 

 

 

 

 8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

 

 1.135 zł

 

 

 

 

 

 9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy - Prawo pocztowe

 

 412 zł

 

 

 

 

 

 10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

 

 616 zł

 

 

 

 

 

 37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

 

 

 

 zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 

 

 

 1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

 

 50 % stawek określonych od wpisu

 

 

 

 

 

 2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności

 

 100 % stawek określonych od wpisu

 

 

 

 

 

 38. Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

 

 1.537 zł

 

 

 

 

 

 39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 40. Decyzja stwierdzająca spełnianie uprawnień do prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 41. Decyzja zatwierdzająca program przeszkolenia pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowany dla poszczególnych stanowisk, wydawana na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem - od każdego programu

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 42. Zatwierdzenie planów ruchu:

1) podziemnych zakładów górniczych

 

 

1.005 zł

 

 

 

 

 

 2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 

 805 zł

 

 

 

 

 

 3) innych zakładów

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

 

 

 

 

 

 

 

 1) jednostce naukowej

 

 1.005 zł

 

 

 

 

 

 2) osobie fizycznej

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 44. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 205 zł

 

 

 

 

 

 46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 48. Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska

 

 259 zł

 

 

 

 

 

 49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany

 

 155 zł

 

 

 

 

 

 50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości

 

 5 zł

 

 udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

 

 

 

 51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

 

 

 

 

 

 1) od wypisu:

 

 

 

 

 

 

 

 a) do 5 stron

 

 30 zł

 

 

 

 

 

 b) powyżej 5 stron

 

 50 zł

 

 

 

 

 

 2) od wyrysu:

 

 

 

 

 

 

 

 a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

 

 20 zł

 

 

 

 

 

 b) nie więcej niż

 

 200 zł

 

 

 

 

 

 52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

 

 100 zł

 

 

 

 

 

 53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

 

 10 zł

 

 1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

 

 

 

 

 

 

 

 3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

II.

 

 Wydanie zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

 

 

 1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą,przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

 

 

 

 1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

 

 38 zł

 

 

 

 

 2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

 

 33 zł

 

 

 

 

 3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

 

 22 zł

 

 

 

 

 4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 

 24 zł

 

 

 

 

 5) pozostałe zaświadczenia

 

 26 zł

 

 

 

 

 2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

 17 zł

 

 

 

 

 

 3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

 

 46 zł

 

 

 

 

 

 4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

 

 5 zł

 

 poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

 

 

  5. Legalizacja dokumentu

 

 26 zł

 

 

 

 

 

 6. Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

 

 60 zł

 

 

 

 

 

 7. Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

 9 zł

 

 

 

 

 

 8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza

 

 21 zł

 

 

 

 

 

 9. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

 

 132 zł

 

 

 

 

 

 10. Świadectwo:

 

 

 

 

 

 

 

 1) fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 

 20 zł

 

 

 

 

 

 2) dla mieszanki materiału siewnego - za każde zaświadczenie dotyczące określonej partii

 

 21 zł

 

 

 

 

 

 11. Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 160 zł

 

 

 

 

 

 12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

 

 82 zł

 

 karta rejestracyjna wydawana szkole

 

 

 

 13. Europejska Karta Broni Palnej

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 16. Opinia potwierdzająca, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje

 

 21 zł

 

 

 

 

 

 18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

 

 20 zł

 

 

 

 

 

 19. Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

 

 21 zł

 

 

 

 

 

 20. Zaświadczenie stwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego

 

 21 zł

 

 

 

 

 

 21. Pozostałe zaświadczenia

 

 17 zł

 

 1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

 

 

 

 

 

 

 

 2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

 

 

 

 

 

 

 

 3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

 

 

 

 

 

 

 

 4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

 

 

 

 

 

 

 

 5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

 

 

 

 

 

 6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

 

 

 

 

 

 

 

 7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

 

 

 

 

 

 

 

 9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

 

 

 

 

 

 

 

 12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum

 

 

 

 

 

 

 

 14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 

III.

 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

 39 zł

 

 

 

 

 

 2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367)

 

 340 zł

 

 1) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

 

 

 

 2a. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

 

 

 

 

 

 

 

 1) pkt 1 i 3

 

 85 zł

 

 

 

 

 

 2) pkt 2

 

 340 zł

 

 

 

 

 

 3. Zezwolenie na osiedlenie się

 

 640 zł

 

 zezwolenie udzielane:

 

 

 

 

 

 

 

 1) członkowi najbliższej  rodziny repatrianta

 

 

 

 

 

 

 

 2) cudzoziemcowi, któremu  udzielono azylu

 

 

 

 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

 

 640 zł

 

 

 

 

 

 5. (uchylony)

 

 

 

 

 

 

 

 6. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej:

 

 

 

 1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa

2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej

3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów szkół, studentów, studentów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych

6) wiza dla przedstawicieli organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

 

 

 1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat

 

 równowartość 35 euro*)

 

 

 

 2) w pozostałych przypadkach

 

 równowartość 60 euro*)

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

 

 

 

 

 7. Przedłużenie wizy:

 

 

 

 przedłużenie wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1)"

 

 

 

 1) Schengen

 

 równowartość 30 euro*)

 

 

 

 

 2) krajowej

 

 406 zł

 

 

 

 

 

 

 *) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy

 

 

 

 

 8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

 

 1.570 zł

 

 

 

 

 

 9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 

 

 

 1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

 

 a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

 

 

 

 2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

 

 

 - za każdy m2 powierzchni użytkowej

 

 1 zł

 

 

 

 

 

 - nie więcej niż

 

 539 zł

 

 

 

 

 

 b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

 

 14 zł

 

 3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

 

 

 

 c) innego budynku

 

 48 zł

 

 

 

 

 

 d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

 

 20 zł

 

 

 

 

 

 e) budowli związanych z produkcją rolną

 

 112 zł

 

 

 

 

 

 f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

 

 2.143 zł

 

 

 

 

 

 g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

 

 105 zł

 

 

 

 

 

 h) innych budowli

 

 155 zł

 

 

 

 

 

 i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

 

 91 zł

 

 

 

 

 

 W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

 

 

 

 

 

 

 2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych

 

 50 % stawek określonych w pkt 1

 

 

 

 

 

 10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

 

 25 % stawek określonych w ust. 9 pkt 1

 

 pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

 

 

 

 

 

 2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

 

 

 11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

 

 36 zł

 

 

 

 

 

 12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

 

 

 

 pozwolenie na broń:

1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie

 

 

 

 1) osobie fizycznej

 

 242 zł

 

 wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

 

 

 

 2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 

 1.193 zł

 

 2) wydawane szkole

 

 

 

 13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na wykonywanie działalności gospodarczej

 

 433 zł

 

 

 

 

 

 2) pozostałe

 

 48 zł

 

 

 

 

 

 14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego

 

 0,1 % funduszu udziałowego

 

 

 

 

 

 15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej

 

 0,1 % kapitału zakładowego

 

 

 

 

 

 16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

 

 12.750 zł

 

 

 

 

 

 17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

 

 12.750 zł

 

 

 

 

 

 18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

 

 6.713 zł

 

 

 

 

 

 19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia

 

 12.750 zł

 

 

 

 

 

 20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

 

 855 zł

 

 

 

 

 

 21. Licencja połowowa wydawana:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

 

 596 zł

 

 

 

 

 

 2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

 

 1.186 zł

 

 

 

 

 

 22. Sportowe zezwolenie połowowe wydawane:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na okres jednego miesiąca

 

 16 zł

 

 

 

 

 

 2) na okres jednego roku:

 

 

 

 

 

 

 

 a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat

 

 31 zł

 

 

 

 

 

 b) innym podmiotom

 

 49 zł

 

 

 

 

 

 3) na okres zawodów sportowych

 

 15 zł

 

 

 

 

 

 23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

 

 

 

 

 

 

 

 1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych

 

 15 zł

 

 

 

 

 

 2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich

 

 419 zł

 

 

 

 

 

 3) prowadzenie zarybiania

 

 15 zł

 

 

 

 

 

 24. Pozwolenie wodnoprawne

 

 217 zł

 

 

 

 

 

 25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

 

 117 zł

 

 

 

 

 

 2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

 

 229 zł

 

 

 

 

 

 26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

 

 

 

 

 

 

 

 1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:

 

 

 

 

 

 

 

 a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

 

 654 zł

 

 

 

 

 

 b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie

 

 221 zł

 

 

 

 

 

 2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 

 438 zł

 

 

 

 

 

 3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 

 

 

 

 

 

 

 a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

 

 654 zł

 

 

 

 

 

 b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

 

 438 zł

 

 

 

 

 

 c) taśm przenośnikowych

 

 221 zł

 

 

 

 

 

 27. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, wydawane na podstawie przepisów o ochronie roślin:

 

 

 

 

 

 

 

 1) jednorazowe

 

 412 zł

 

 

 

 

 

 2) na okres do 3 lat

 

 616 zł

 

 

 

 

 

 3) na okres 10 lat

 

 1.023 zł

 

 

 

 

 

 28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin

 

 705 zł

 

 

 

 

 

 29. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na uprawę maku lub  konopi włóknistych

 

 30 zł

 

 

 

 

 

 2) na skup maku na  podstawie umowy  kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

 

 125 zł

 

 

 

 

 

 30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na wywóz czasowy

 

 44 zł

 

 

 

 

 

 2) na wywóz stały

 

 25 % wartości zabytku ustalonej przez biegłych

 

 

 

 

 

 31. Indywidualne zezwolenie dewizowe

 

 113 zł

 

 

 

 

 

 32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

 

 1.939 zł

 

 

 

 

 

 33. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

 

 1.087 zł

 

 

 

 

 

 34. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

 

 4.244 zł

 

 

 

 

 

 35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:

 

 

 

 

 

 

 

     1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

 

 209 zł

 

 

 

 

 

     2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

 

 514 zł

 

 

 

 

 

     3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, do których dodano substancje promieniotwórcze, oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

 

 1.023 zł

 

 

 

 

 

 36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

 

 

 

 

 

 

 

 1) zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO

 

 3.466 zł

 

 

 

 

 

 2) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

 

 3.466 zł

 

 

 

 

 

 37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

 

 107 zł

 

 zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

 

 

 38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

 

 76 zł

 

 

 

 

 

 39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

 

 

 

 

 

 

 

 1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

 

 1.411 zł

 

 

 

 

 

 2) na obrót odpadami z zagranicą obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

 

 708 zł

 

 

 

 

 

 3) od zezwoleń wstępnych

 

 2.000 zł

 

 

 

 

 

 40. Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

 

 

 

 

 

 

 

 1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

 

 2.011 zł

 

 

 

 

 

 2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

 

 506 zł

 

 

 

 

 

 3) pozostałe

 

 506 zł

 

 

 

 

 

 Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

 

 150 % stawki

określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

 

 

 

 

 

 41. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 107 zł

 

 

 

 

 

 42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 107 zł

 

 

 

 

 

 43. Pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z działalnością prowadzoną w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

 

 505 zł

 

 

 

 

 

 43a. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o tworzeniu i działaniu wiekopowierzchniowych obiektów handlowych:

 

 

 

 

 

 

 

 - za każdy m2 powierzchni sprzedaży,

 

 25 zł

 

 

 

 

 

 - nie więcej niż

 

 0,5 % deklarowanej wartości inwestycji, podanej we wniosku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)

 

 

 

 

 

 43b. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43a

 

 50 % stawki, którą pobrano z tytułu wydania zezwolenia

 

 

 

 

 

 44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):

 

 

 

 1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

 

 

 

 1) na wykonywanie działalności gospodarczej

 

 616 zł

 

 2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

 

 

 

 2) pozostałe

 

 82 zł

 

 3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych

 

 

 

 

 

 

 

 5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy

 

 

 

 

 

 

 

 6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

 

 

 

 

 

 

 7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody

 

 

 

 

 

 

 

 8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

 

 

 

 

 

 

 9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

 

 

 

 

 

 

 11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione

 

 

 

 

 

 

 

 12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej

 

 

 

 

 

 

 

 13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

 

 14) zezwolenie na zamieszkanie naczas oznaczony udzielane cudzoziemcowi, który jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi

 

 

 

 45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności

 

 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

 

 

 

 

 

 

 

 1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

 

 50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

 

 

 2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

 

 

 

z zastrzeżeniem ust. 17-19

 

 100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

IV.

 

 Złożenie dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

 

 17 zł

 

 dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony

 

 

 

 

 

 

 

 organ, upoważniające do odbioru dokumentów

 

 

 

 

 

 

 

 2) w sprawach:

 

 

 

 

 

 

 

 a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia

 

 

 

 

 

 

 

 b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

 

 

 

 

 

 3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 

 

 

 

 

 

 

 4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Kategorie:

Opłata skarbowa