Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec

Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec

Symbol:
OŚM.

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
- uchwała Nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 - 2032;
- Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania ze srodków budżetu Gminy Wągrowiec kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec


Opłaty:
nie dotyczy

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty w załączniku


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Symbol:
OŚM.6220

Wydział:
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Opłaty:
205 zł

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Na decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie lub zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1 mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu , którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli,
2. Kartę informacyjna przedsięwzięcia ( 3 egz + w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub / raport o oddziaływaniu na środowisko( 3 egz + w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

KARTA IFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA :
- czyli dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu powinien zawierać następujace informacje:

1. Nazwa przedsięwzięcia
2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
3. Opis powierzchni zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowego sposób wykorzystania nieruchomości i pokrycia szata roślinną.
4. Rodzaj technologii.
5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii
7. Rozwiązania chroniące środowisko
8. Rodzaje ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
10. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody .Dokumenty w załączniku


Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnyuch od właścicieli nieruchomości


Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnyuch od właścicieli nieruchomości

Symbol:
OŚM.7032

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
Art.9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 roku, poz.1399 ze zm.).

Art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.)


Opłaty:
50 zł

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012 r. posiadali zezwolenie na dobieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty w załączniku

Formularze i załączniki:

Formularz wniosek na finansowanie (39.5kB) [doc, 39.5 KB]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowy pdf (30kB) Zapisz dokument [doc, 30 KB]

Zarządzenie nr 74_2015 (1.8MB) [pdf, 1.75 MB]

oświadczenie (24.5kB) [doc, 24.5 KB]

wniosek o wpis do rejestru (27kB) [doc, 27 KB]

Kategorie:

Ochrona środowiska