Nieruchomości - podział

Symbol:
6831

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
1. Dział III, Rozdział I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).


Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Termin odpowiedzi:
Wydanie opinii pozytywnej lub negatywnej dotyczącej zgodności projektu podziału nieruchomości z zapisami Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze postanowienia Wójta Gminy Wągrowiec, w terminie miesiąca od daty wpływu wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec. Odwołanie w formie zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon 67 268-08-25

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału

  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (poświadczony odpis z księgi wieczystej)

  • Wypis z ewidencji gruntów

  • Wstępny projekt podziału Wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (minimum 3 egzemplarze + po jednym egzemplarzu dla każdego właściciela lub współużytkownika wieczystego) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

Formularze i załączniki:

podział nieruchomości na podstawie art. 93 i 94 ugn (35.5kB) [doc, 35.5 KB]

podział nieruchomości na podstawie art. 95 ugn (33.5kB) [doc, 33.5 KB]

Kategorie:

Nieruchomości - podział