grunty rolne-inne sprawy

Komunalizacja mienia

 

Postępowanie administracyjne w sprawie komunalizacji mienia 

 

Podstawa prawna:

Art. 5, ust. 1, pkt. 1 lub ust. 4 oraz art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku w sprawie przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191).

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumentacja geodezyjna dot. przejęcia nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek 
         (opisy i mapy)
 2. Odpisy z ksiąg wieczystych z Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych
 3. Karty inwentaryzacyjne
 4. Spis inwentaryzacyjny
 5. Wniosek Wójta Gminy w Wągrowcu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Uzależniony od wydania prawomocnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Przysługuje od decyzji Wojewody Wielkopolskiego do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Całość dokumentacji wraz z wnioskiem Wójta Gminy w Wągrowcu przesyła się po akceptacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu do Wojewody Wielkopolskiego, celem wydania prawomocnej decyzji o przekazaniu nieruchomości na rzecz Gminy w Wągrowcu.

Na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmiany wpisu w księdze wieczystej (w miejsce Skarbu Państwa, jako właściciela, wpisuje się Gmina Wągrowiec).

Prawomocne decyzje wpisuje się do rejestru ewidencji gruntów komunalnych.

 

 

Wykreślenie hipoteki

 

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Podstawa prawna:

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Straty w uprawach spowodowanych przez klęski żywiołowe

 

Postępowanie administracyjne w sprawie strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską żywiołową

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 maja 1995 roku o dopłatach do oprocentowanych niektórych kredytów bankowych (Dz. U. z 1995 r.,  Nr 13, poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

Odręczny wniosek poszkodowanego rolnika dot. wystąpienia szkody lub zgłoszenie ustne,

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
pok. 209

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wysokość kredytu udzielona przez wytypowane banki uzależniona jest od poniesionych strat w uprawach rolnych oraz wartości poniesionych nakładów na poszczególne uprawy rolne (określona ostatecznie przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

 

Pierwokup nieruchomości

 

Postępowanie administracyjne w sprawie pierwokupu nieruchomości  

 

Podstawa prawna: 

Art. 109, ust. 1, pkt. 1, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603) w sprawie pierwokupu.

Wymagane dokumenty:

   1. Wniosek osoby fizycznej

   2. Umowa sprzedaży (akt notarialny)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak

 

Roszczenie Kościoła Katolickiego

 

Postępowanie administracyjne w sprawie roszczeń Kościoła Katolickiego 

 

Podstawa prawna: 

Art. 61, ust. 1, pkt. 2 oraz art. 63, ust. 1, pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot lub zamianę gruntów złożony przez Kościół Katolicki do Komisji 
         Majątkowej w Warszawie.
 2. Informacja Komisji Majątkowej w Warszawie o wszczęciu postępowania regulacyjnego.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo zwrotu lub zamiany (np. pełne odpisy ksiąg 
         wieczystych,    inne dokumenty archiwalne, stanowisko – Uchwała Rady Gminy w 
         Wągrowcu     

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Zależy od Orzeczenia Komisji Majątkowej w Warszawie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje (orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie jest ostateczne).

Uwagi:

Brak

 

Roszczenie Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

 

Postępowanie administracyjne w sprawie roszczeń Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

 

Podstawa prawna: 

Art. 40, ust. 1 i ust. 3, art. 41, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot lub zamianę gruntów złożony przez Kościół Ewangelicko-Augsburski do 
         Komisji Regulacyjnej w Warszawie.
 2. Informacja Komisji Regulacyjnej w Warszawie o wszczęciu postępowania regulacyjnego.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo zwrotu lub zamiany (np. pełne odpisy ksiąg
         wieczystych, inne dokumenty archiwalne, stanowisko  - Uchwała Rady Gminy w Wągrowcu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Zależy od Orzeczenia Komisji Regulacyjnej w Warszawie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje (orzeczenie Komisji Regulacyjnej w Warszawie jest ostateczne).

Uwagi:

Brak

 

Przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd


Przekazanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Podstawa prawna:

 

Art. 43, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.,  Nr 261, poz. 2603).

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o przyznanie nieruchomości w zarząd
2.  Dokumenty geodezyjne (opisy i mapy wraz z wykazami zmian gruntowych)
3.  Operat szacunkowy z ustalenia wartości przekazywanej w zarząd nieruchomości
4.  Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Uzależniony od podjęcia Uchwały przez Radę Gminy w Wągrowcu :

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


*      wydanie decyzji Wójta Gminy w Wągrowcu o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd 
     jednostkom organizacyjnym na czas oznaczony, bądź nieoznaczony – z określeniem 
     ceny nieruchomości i wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu,

*      sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie   30 dni od wydania decyzji,

*      decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej, bądź z urzędu.

Kategorie:

Grunty - rolne

Jednostka prowadząca:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego