sprzedaż

Sprzedaż mienia komunalnego

 

Postępowanie administracyjne w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

Podstawa prawna:

 

Art. 28, art. 37, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z póź. zm.), Uchwała Nr IV/36/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r.w sprawie zasad zbywania w drodze bez przetargowej nieruchomości komunalnych, lokali mieszkalnych oraz oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Wymagane dokumenty:

        1. Wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.

        2. Opracowany plan.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

Uzależniony od podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wągrowcu w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wągrowcu oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.ogłoszenie w BIP

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od przetargu wnosi się do Wójta Gminy w Wągrowcu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Uwagi:

Brak

Kategorie:

Grunty - rolne