Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Symbol:
OŚM.Go.7050

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
Art.7 ust.1 pkt 2. z ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz.2008 ze zm.)Opłaty:
Opłaty skarbowe:
107 zł


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi:
1/ Przedsiebiorca ubiegajacy się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych powinien :
a/ udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
b/ udokumentować fakt , że posiadane samochody asenizacyjne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz.U z 2002 roku, Nr 193, poz.1617)
c/ spełniać wymagania Zarządzenia Nr 27/2006 Wójta Gminy Wagrowiec z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający sie o usyskanie zezwolenia na swiadczenie usług w zakresie odnierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wagrowiec oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Formularze i załączniki:

wniosek o wydanie zezwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych (42.5kB) Zapisz dokument [doc, 42.5 KB]

Kategorie:

Gospodarka wodno-ściekowa