Transport drogowy

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW   REGULARNYCH 

Wymagane dokumenty:

 

1/  rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych  w przepisach prawa 

     przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długości linii

     regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami

2/  mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami

3/  zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami 

           lub zarządzającymi,

4/  taryfę i cennik z zasadami zmian stawek

5/  kopię licencji na wykonywanie transportu drogowego

6/ dowód uiszczenia należnych opłat : (w znaczkach skarbowych) i za wydanie zezwolenia

 

Opłaty: 

Za zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych  pobiera się następujące opłaty:

 

 

Rodzaj pojazdu samochodowego

 

 

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

 

Obszar Gminy

Obszar wykraczający poza granice jednej gminy i obszar miasta stołecznego Warszawy

 

Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu

 

do 1 roku

 

100

 

250

 

500

 

 

do 2 lat

 

150

 

325

 

550

 

samochód osobowy iautobus

do 3 lat

 

 

200

 

 

400

 

 

600

 

 

 

do 4 lat

 

250

 

475

 

650

 

 

do 5 lat

 

300

 

550

 

700

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty  wpływu wniosku .

Podstawa prawna:

  • - art. 18 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z póź zm.).
  • - opłaty – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. ( Dz.U. Nr 150, poz. 1685 )

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia  stronie.

Uwagi:

Odbiór zezwolenia  odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia , osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub pełnomocnika.

Kategorie:

Działalność gospodarcza