Zmiana stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAGROWIEC

w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku.

           Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec  Nr XX/185/2020 z dnia 28 lutego 2020r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020r. poz. 2720) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zawiadamiam o wysokości stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 kwietnia 2020 roku wynosi:

24,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona zostanie jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w dostarczonym w kwietniu 2020r. przez Urząd Gminy Wągrowiec zawiadomieniu.  W przypadku gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym spełnia warunek kompostowania może ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty w wysokości 1zł od osoby poprzez złożenie deklaracji zmieniającej w tutejszym urzędzie.

Informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy dotychczas złożyli deklarację w której oświadczyli, że nie będą segregowali odpadów komunalnych z mocy ustawy są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w tutejszym urzędzie. Przypominamy, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek segregowania odpadów komunalnych, a w przypadku nie dostosowania się do wyżej wymienionego obowiązku Wójt Gminy Wągrowiec jest zobowiązany decyzją naliczyć opłatę podwyższoną w wysokości dwukrotności obowiązującej stawki tj.: 48 zł od osoby.

 

           Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem lub wpłatą na indywidualny, wyodrębniony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rachunek bankowy Gminy Wągrowiec w następujących terminach:

 

do 10 stycznia - za miesiąc grudzień roku poprzedniego;                   do 10 lipca - za miesiąc czerwiec;

do 10 lutego - za miesiąc styczeń;                                                      do 10 sierpnia - za miesiąc lipiec;     

do 10 marca - za miesiąc luty;                                                            do 10 września - za miesiąc sierpień;   

do 10 kwietnia - za miesiąc marzec;                                                    do 10 października - za miesiąc wrzesień; 

do 10 maja - za miesiąc kwiecień;                                                       do 10 listopada - za miesiące październik;

do 10 czerwca - za miesiąc maj;                                                         do 10 grudnia - za miesiąc listopad.

UWAGA !!!
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2020 r.
W przypadku gdy przelewy są dokonywane z konta innej osoby niż osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty, w tytule przelewu bezwzględnie należy podać imię i nazwisko osoby zobowiązanej.

 

Opublikowano: 13 stycznia 2015 09:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2041