Zmiana stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAGROWIEC

w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2019 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec  Nr VI/61/2019 z dnia 6 maja 2019r. ( Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019r. poz. 4957) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wągrowiec, zawiadamiam o zmianie wysokości stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 czerwca 2019 roku wynosi:

18,00 zł od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny

28,00 zł od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona zostanie jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w dostarczonym w połowie czerwca 2019r. przez Urząd Gminy Wągrowiec zawiadomieniu.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub wpłatą na indywidualny, wyodrębniony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rachunek bankowy Gminy Wągrowiec w następujących terminach:

do 10 stycznia - za miesiąc grudzień roku poprzedniego;                   do 10 lipca - za miesiąc czerwiec;

do 10 lutego - za miesiąc styczeń;                                                             do 10 sierpnia - za miesiąc lipiec;     

do 10 marca - za miesiąc luty;                                                                    do 10 września - za miesiąc sierpień;   

do 10 kwietnia - za miesiąc marzec;                                                          do 10 października - za miesiąc wrzesień; 

do 10 maja - za miesiąc kwiecień;                                                              do 10 listopada - za miesiące październik;

do 10 czerwca - za miesiąc maj;                                                                 do 10 grudnia - za miesiąc listopad.


UWAGA !!!
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 czerwca 2019 r.


Opublikowano: 13 stycznia 2015 09:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1790