Zmiana stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAGROWIEC

w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2018 roku.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr LIV/379/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018r. poz. 177) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wągrowiec, Urząd Gminy Wągrowiec informuje o zmianie stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 lutego 2018 roku wynosi:

 

1)  13,00 zł od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2)  21,00 zł od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona zostanie jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w dostarczonym przez Urząd Gminy zawiadomieniu na początku lutego 2018 r.

 Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym należy uiszczać przelewem lub wpłatą na indywidualny wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Wągrowiec w następujących terminach:

 

do 10 stycznia - za miesiąc grudzień roku poprzedniego;                   do 10 lipca - za miesiąc czerwiec;

do 10 lutego - za miesiąc styczeń;                                                             do 10 sierpnia - za miesiąc lipiec;     

do 10 marca - za miesiąc luty;                                                                    do 10 września - za miesiąc sierpień;   

do 10 kwietnia - za miesiąc marzec;                                                          do 10 października - za miesiąc wrzesień; 

do 10 maja - za miesiąc kwiecień;                                                              do 10 listopada - za miesiące październik;

do 10 czerwca - za miesiąc maj;                                                                 do 10 grudnia - za miesiąc listopad.

Opublikowano: 13 stycznia 2015 09:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1302