OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie naboru kandydatów na ławników

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wągrowiec

w sprawie naboru kandydatów na ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Wągrowiec z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2020-2023, a także wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 160 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52, z późn. zm.), informuję, że do dnia 30 czerwca 2019 roku można zgłaszać Radzie Gminy Wągrowiec kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, a także do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławnika

1. Przepisy prawne:

 

1)      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 z póź. zm.).

2)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr  121 poz. 693).

2. Kto może zostać ławnikiem:

1.  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2.  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3.  Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kto może zgłaszać kandydatów:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

5. Zgłaszanie kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenie (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

4. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

6.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

7.  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

8.  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie
na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

10.  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2019r. w  Urzędzie Gminy Wągrowiec w pok. 100 (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu, lub poczta na adres: Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu do Urzędu).

7. Dokumenty do pobrania:

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów  dostępne są w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, pok. 308 (II piętro), na stronie BIP Gminy Wągrowiec w zakładce - wybory ławników: https://bip.gminawagrowiec.pl/ oraz na stronie internetowej www.gminawagrowiec.pl

8. Informacje dodatkowe:

Wybór ławnika nastąpi do 31 października 2019r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ławnika udziela pracownik Biura Rady Gminy Wągrowiec pod nr telefonu:67 26 80 821.

Wójt

Przemysław Majchrzak

 

Wągrowiec, 4 czerwca 2019 r.                                                     

Opublikowano: 07 czerwca 2019 11:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 513

Załączniki:

kartazgloszeniakandydatanalawnika.pdf [338.04 KB]

kartazgloszeniakandydatanalawnika.rtf [104.97 KB]

lista.doc [74.5 KB]

lista_ii.doc [65.5 KB]