REGULAMIN PRZEGLĄDU CHÓRÓW, ZESPOŁÓW ROZRYWKOWYCH I WOKALISTÓW GRYLEWO - 15.09.2018 r.

§ 1.

ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo

- Gmina Wągrowiec

- Gminy Ośrodek Kultury w Łeknie

§ 2

CELE PRZEGLĄDU

1/ popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

2/ prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej, pieśni i muzyki z uwzględnieniem autentycznego repertuaru oraz przedstawienie występujących grup muzyczno - wokalnych,

3/ podnoszenie poziomu wykonawczego oraz konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,

4/ inspirowanie do dalszych twórczych poszukiwań,

5/ wymiana doświadczeń wśród wykonawców,

§ 3

UCZESTNICY PRZEGLĄDU

1. W przeglądzie uczestniczą:
- wokaliści

- chóry a cappella lub z akompaniamentem,

- zespoły rozrywkowe

2. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci w wieku szkolnym , młodzież i dorośli.

3. Wykonawcy przygotowują do prezentacji 3 utwory o tematyce dowolnej (czas do 10 minut).

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W  Przeglądzie mogą uczestniczyć:

soliści, zespoły muzyczne i kapele , które tworzą oraz grają muzykę rozrywkową ,weselną, biesiadną i dancingową w szerokim tego słowa znaczeniu.

2. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych z terenu Gminy Wągrowiec.

 

 

 

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU

1. Przegląd odbędzie się Grylewie na terenie przy świetlicy wiejskiej w dniu 15.09.2018 r.
    o godzinie 14.00

2. Wykonawcy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatora.

3. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

4. Zgłoszenia uczestników do przeglądu należy dokonać do dnia 10 września 2018 roku.

( telefonicznie: 672616011 lub 607965475, pisemnie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury    
     w Łeknie)

§ 6

OCENA

1. Wykonawców uczestniczących w Przeglądzie oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora, składające się z muzyków i osób z branży muzycznej.

2. Jury oceni m.in.
a/ poziom warsztatu,

b/ zaprezentowany repertuar,
c/ brzmienie,
d/ wrażenie artystyczne,

e/ opracowanie muzyczne i koncepcje wykonania,
f/ kontakt uczestników z publicznością,

3. Komisja Konkursowa w oparciu o powyższe kryteria wyłoni Laureatów Przeglądu.
4. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.

§ 7

NAGRODY

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

§ 8

KRYTERIA TECHNICZNE

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia odtwarzające muzykę.

§ 9

UWAGI

1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych Regulaminem.

2. Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo tel: 607 965 475
    Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie tel: 672616011

Opublikowano: 17 sierpnia 2018 14:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 210