Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany drogą elektroniczną

Symbol:
OS

Wydział:
Referat Obywatelski i Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm. )
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia, i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. Nr 1114),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.),


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec, Referat Obywatelski i Spraw Społecznych, pokój nr 101

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym Urzędzie Gminy

Wniosek o wydanie / wymianę dowodu osobistego składa wyłącznie:
1) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
3) rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
4) kurator- dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

Wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego oraz niezwłocznie w przypadku:
1) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
2) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym identyfikację jego Posiadacza,
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście:
1) posiadacz dowodu osobistego,
2) rodzic / opiekun / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych.

Dowód odbiera:
1) wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
2) rodzic / opiekun prawny, kurator- dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej. Dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek,
3) pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego, (wymagany)

  • fotografia przesłana elektronicznie odzwierciedlająca wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, (wymagany) wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi oczami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Formularze i załączniki:

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf [pdf, 229.8 KB]

Kategorie:

Dowody osobiste