Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego

1.Wniosek kierowany do Wójta Gminy Wągrowiec

2. Załączniki:

• zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby wojskowej;

zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracyo zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku;

kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka;

oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe;

w przypadku żołnierza samotnego – poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, umowa najmu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Urząd Gminy Wągrowiec, Referat Obywatelski i Spraw Społecznych
Marta Miller
pokój 101
tel. 67 26-80-828

Nie pobiera się

do 30 dni

Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 2096), art. 127 ust 1 i 1a oraz 128 ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, poz. 1669)

Odwołanie od decyzji  wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Wielkopolskiego  za  pośrednictwem  organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej , w której żołnierz odbywa służbę wojskową .

Członkami rodziny, pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza, są jego żona, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza  obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób,a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za jedynego żywiciela rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki.Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku, wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku żołnierza do którego dołączyć należy decyzję o uznaniuza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje od dnia wniesienia podania, nie wcześniej jednak niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia z tej służby.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, na jego udokumentowany wniosek za żołnierza samotnego. Żołnierzem samotnymw rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Jednostka prowadząca:

Referat Obywatelski i Spraw Społecznych