Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego

4462

 

  1. wypełniony wniosek o przyznanie stypendium, oraz
  2. wypełniony załącznik do wniosku o stypendium, oraz
  3. oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez wszystkich członków rodziny.

 

Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62- 100 Wągrowiec

Biuro Podawcze pok.100


GODZINY PRACY:

poniedziałek – 8:00 – 16:00

wtorek - piątek -  7:30 - 15:30

 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

 

Czas załatwienia sprawy jest uzależniony od  terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz kompletności złożonego wniosku.

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
  3. Uchwała Nr XXI/177/ 05 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

 

 

Od  decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Więcej informacji:

Referat oświaty w Urzędzie Gminy Wągrowiec

pok. 300

tel. 67 26 80 814

Formularze i załączniki:

wniosek_stypendium_2018.doc [doc, 75 KB]

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium [doc, 49 KB]

Kategorie:

Stypendia