Stypendia szkolne

4462
  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
  2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/słuchacza.
  3. Zaświadczenia o wysokości uzyskanych  dochodów.

Urząd Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 Wągrowiec

Biuro podawcze pok. 100

Godziny pracy:

poniedziałek -8:00-16:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 nie może być większa niż 528,00 zł

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Czas załatwienia sprawy jest uzależniony od  terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz kompletności złożonego wniosku.

1.        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.),

2.        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 ze zm.),

3.        Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

4.        Uchwała Nr XXI/177/ 05 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

 

Od  decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Więcej informacji:

Referat Oświaty w Urzędzie Gminy Wągrowiec

pok. 300

tel. 67 26 80 814

oswiata@wagrowiec.wlkp.pl

 

 

Formularze i załączniki:

oswiadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej_ucznia.doc [doc, 44 KB]

zaswiadczenia_o_wysokosci__uzyskanych_dochodow.doc [doc, 35.5 KB]

wniosek_stypendium_szkolne.doc [doc, 120 KB]

Kategorie:

Stypendia