Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Symbol:
5548

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz.2086 z póź. zm.) i Uchwały Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Opłaty:
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635:
- 10 zł -za decyzję administracyjną
- opłaty naliczane na podstawie Uchwały Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Termin odpowiedzi:
sprawa załatwiana w terminie do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Uwagi:
Zezwolenie, dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.


Dokumenty

Kategorie:

Zajęcie pasa drogowego