Zasiłki dla rodzin żołnierzy

PRZYZNANIE ZASIŁKU NA RZECZ CZŁONKÓW RODZINY OSOBY ODBYWAJĄCEJ ZASTĘPCZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

   Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku  wydaje  dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.
    Zasiłek wypłaca również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej

Podstawa prawna:

Art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827).

Kategorie:

Wojsko