użyczenie

Użyczenie nieruchomości komunalnych

 

Oddawanie gruntów komunalnych w użyczenie 

 

Podstawa prawna:

 Art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8. marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Art. 13 ust. 1, i art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 261, poz. 2603). Art. 710, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

      1. Wniosek o użyczenie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej 

           lub 

       2. Wniosek o przedłużenie terminu użyczenia.

Opłaty:    Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:  30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak

Kategorie:

Grunty - rolne