Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Symbol:
OŚM.Go

Wydział:
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130 poz. 880).Opłaty:
1. opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia

Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową


Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Wągrowiec

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.


Dokumenty
  • druk zgłoszenia

Formularze i załączniki:

zgłoszenie (1) (91.1kB) [rtf, 91.09 KB]

Kategorie:

Gospodarka wodno-ściekowa