Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy

Symbol:
6730

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
1. Art. 50-67 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012. poz.647 ).


Opłaty:
1. wniosek dotyczący
a) spraw związanych z zabudową mieszkaniową - bez opłat,
b) pozostałych - 107,00 zł,
2. każdy załacznik - bez opłat
3. przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby - 56,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Do miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon (067) 268-08-25
663 453 266

e-mail: budownictwo@wagrowiec.wlkp.pl

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  • Dwie aktualne kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000

  • Ocena oddziaływania na środowisko - w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska

  • Kopie umów zawartych przez inwestora z dostawcami wszystkich mediów niezbędnych do realizacji inwestycji

  • szkic elewacji przedstawiający gabaryty obiektu i rodzaj zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy

Symbol:
6730

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
1. Art. 50-67 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012. poz.647 ).


Opłaty:
1. wniosek dotyczący
a) spraw związanych z zabudową mieszkaniową - bez opłat,
b) pozostałych - 107,00 zł,
2. każdy załacznik - bez opłat
3. przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby - 56,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Do miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon (067) 268-08-25
663 453 266

e-mail: budownictwo@wagrowiec.wlkp.pl

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  • Dwie aktualne kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000

  • Ocena oddziaływania na środowisko - w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska

  • Kopie umów zawartych przez inwestora z dostawcami wszystkich mediów niezbędnych do realizacji inwestycji

  • szkic elewacji przedstawiający gabaryty obiektu i rodzaj zabudowy

Kategorie:

Budownictwo i planowanie przestrzenne