Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysieczynie

Wągrowiec, dnia 21.11.2016 r.

 

IGP.7011.15.2014.IN1

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec

reprezentowana przez

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec

62 – 100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22

Tel./ faks: (067) 26 80 806

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysieczynie”


I.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach zadania wykonać należy roboty remontowe w świetlicy wiejskiej, w tym:

- roboty rozbiórkowe,

- wymiana posadzek wraz z okładzinami zewnętrznymi

- wykonanie ścianek działowych,

- docieplenie stropu,

- wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji wodociągowej,

- wymianę instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej,

- wymianę instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej,

- wykonanie robót w zakresie wentylacji,

- wykonanie robót w zakresie instalacji c.o.,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,

- roboty remontowe w zakresie wymiany instalacji elektrycznej.

Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie robót budowlanych w lokalu komunalnym znajdującym się przy świetlicy wiejskiej, w szczególności wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

Umowa z wyłonionym wykonawcą na w/w zakres prac zostanie zawarta z Gminą Wągrowiec.

 II.        MIEJSCE REALIZACJI

Przysieczyn 32, Gmina Wągrowiec.

Działka o nr ewidencyjnym 183; obręb ewidencyjny - Przysieczyn.

 III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

27.12.2016 r.

 IV.   WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA”.

Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, opracowanego w oparciu o przedmiary robót. Ceny jednostkowe jak i wartość poszczególnych robót należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto podczas sporządzania kosztorysu ofertowego należy sprawdzić czy stosowana formuła: ilość x cena jest równa wartości danej pozycji kosztorysowej. Podane w przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące – Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji. Wiążące dla stron są ceny jednostkowe wykonania robót. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie upusty, ale także wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Podatek Vat zgodnie z zasadami jego naliczania winien być doliczony do kosztorysowej wartości robót. Stawkę podatku Vat należy podać zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.

V.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Dzień pierwszy jest dniem składania ofert.

VI.   WARUNKI ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ

1)      Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe. (zgodnie ze złożoną ofertą).

2)      Zamawiający przewiduje wystawienie dwóch faktur po zakończeniu realizacji zadania.

3)      Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru robót.

4)      Wystawienie faktur musi być poprzedzone: wykonaniem kosztorysu powykonawczego, sporządzeniem aneksu do umowy uwzględniającego faktyczny zakres robót wykonanych oraz dokonaniem odbioru robót.

5)      Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

VII.   MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, pok. 100 (biuro podawcze).

VIII.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

25.11.2016 r. godz. 10:00.

IX.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Cena – 100%.

 X. Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

XI.    Kontaktowanie się z Zamawiającym oraz składanie zapytań może być dokonywane w formie:

1)      pisemnej –  dostarczyć lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,

2)      elektronicznej – adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym: inwestycje.rybak@wagrowiec.wlkp.pl

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Magdalena Rybak  tel. (67) 268 08 06,

 

 

Opublikowano: 22 listopada 2016 14:57

Kategoria: Zamówienia poniżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 346

Załączniki:

zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf [1.08 MB]

druk_oferty.doc [41 KB]

01_przedmiary_robot.zip [244.58 KB]

02_branza_budowlana.zip [56.99 KB]

03_branza_elektryczna.zip [739.23 KB]

04_branza_sanitarna.zip [333.72 KB]

05_instalacja_gazowa.zip [3.59 MB]